નામ : દેવુબેન હીરાલાલ દબાસીયા


ગામ : મીરઝાપર


નામ : મીનાબેન શિવજી પટેલ


ગામ : મીરઝાપર