11.jpg

નામ : પુજા દિનેશભાઇં લીબાચિયા

લાયકાત : બી.એ., બી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

13.jpg

નામ : હેત્વી એન. વૈષ્ણવ

લાયકાત : બી.કોમ., પી.જી.ડી.સી.એ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

14.jpg

નામ : ગીતા પી. ગોર

લાયકાત : .એ., બી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

15.jpg

નામ : રસ્મિતા પી. વિરડા

લાયકાત : બી.પી.એ ડ., એમ.પી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

16.jpg

નામ : હરિયાલી પી. ગોસ્વામી

લાયકાત : એમ.એ., બી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

18.jpg

નામ : રાધિકા ડી. લીબાચિયા

લાયકાત : બી.એ., બી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

19.jpg

નામ : રચના પી. અબોટી

લાયકાત : એમ.એ.,બી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

22.jpg

નામ : મમતા ડી. પરમાર

લાયકાત : એમ.એ., બી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

24.jpg

નામ : દિપીકાબેન ગોરસીયા

લાયકાત : .એસ.સી, બી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

27.JPG

નામ : બિનલબેન રાઠોડ

લાયકાત : એમ.એ., બી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

29.jpg

નામ : ક્રિષ્ના પી. જાડેજા

લાયકાત : એચ.એસ.સી.

ફરજ : પટ્ટાવાળા

33.jpg

નામ : કાન્તા કે. હિરાણી

લાયકાત : બી.એ.

ફરજ : TEACHER

34.jpg

નામ : ખુશ્બુ એન.ચાવડા

લાયકાત : એમ.એ., બી.એડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

35.JPG

નામ : કુમુદ હિરાણી

લાયકાત : આઈ.ડી.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

37.jpg

નામ : ક્રિષ્ના કે. લીંબાણી

લાયકાત : એમ.કોમ., બી.એડ

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

38.jpg

નામ : જાનકી કે. ગોસ્વામી

લાયકાત : એમ.એ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

39.jpg

નામ : દેવૃતી પી. ગઢવી

લાયકાત : પી.ટી.સી.,બી.એ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

41.jpg

નામ : આનંદીબેન કોઠારી

લાયકાત : એમ.કોમ.,બી.એડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

42.jpg

નામ : દક્ષાબેન પિંડોરિયા

લાયકાત : એમ. એ.એમ. એડ.

ફરજ : પ્રિન્સીપાલ